Zmiany prawne i podatkowe w 2021 roku. Co czeka konsumentów?

W 2021 r. konsumentów czeka wiele zmian prawnych i podatkowych, które niekiedy wiążą się ze wzrostem opłat. Wyższy podatek od nieruchomości, droższy wywóz śmieci czy wyższa opłata od posiadania psa  to tylko niektóre z nich. Ekspert Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego sprawdził, na jakie zmiany powinniśmy się przygotować w nowym roku.  

Wyższy podatek od nieruchomości

Jedną z głównych zmian, jakiej możemy się spodziewać w 2021 r. jest wzrost podatku od nieruchomości. Podwyżki w opłatach zostały uwzględnione w rozporządzeniu wydanym przez ministra finansów, który określa maksymalną wysokość stawek kwotowych. W przypadku budynków mieszkalnych zaktualizowany limit opłat wyniesie 0,85 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej, z kolei w odniesieniu do budynków gospodarczych maksymalna opłata wyniesie 24,84 zł za 1 mkw. Co prawda, ostateczną wysokość podatku określa rada gminy, która może pozostawić dotychczas obowiązujące stawki na niezmienionym poziomie, jednak należy się liczyć z możliwością ich podniesienia do górnego pułapu wskazanego przez resort finansów.

Więcej zapłacimy za wywóz śmieci

Mieszkańcy niektórych gmin, w tym Warszawy, muszą się liczyć z podwyżką opłat za wywóz odpadów komunalnych. Jest to związane ze zmianą sposobu naliczania kosztów za odpady wytworzone w gospodarstwie domowym – ze stawki ryczałtowej na system, w którym końcowa opłata jest uzależniona od ilości zużytej wody. Dla niektórych osób ten sposób liczenia wysokości opłat może mieć pozytywny wpływ na domowy budżet, jednak dla innych może wiązać się ze wzrostem wydatków.

Droższe rachunki za energię (prąd)

Od stycznia w ramach rachunków za prąd będziemy płacić tzw. opłatę mocową (opłatę, którą ma pokrywać zwiększone zapotrzebowanie na dostarczanie energii w Polsce). Pod względem wysokości opłaty mocowej przepisy różnicują gospodarstwa domowe na cztery grupy (od gospodarstw zużywających poniżej 0,5 MWh rocznie do gospodarstw o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie). Opłata mocowa będzie wynosić w zależności od grupy od 1,87 zł do 10,46 zł miesięcznie.

Ponadto Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla spółek energetycznych od nowego roku, co oznacza że, rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o około 3,5 procent.

Wzrośnie podatek od posiadania czworonoga

Podatek od naszego czworonożnego pupila obowiązuje już od 30 lat. Każda gmina ustala jego wysokość indywidualnie, ale może także zrezygnować z jego poboru. Wiele gmin nie decyduje się na wprowadzenie tego podatku, jednak tam, gdzie obowiązuje konieczna jest rejestracja psa w urzędzie gminy i dopiero na tej podstawie pobierana jest opłata. W 2020 r. roczna opłata wynosiła  maksymalnie 125,40 zł, zaś w 2021 r. limit został nieco podwyższony do 130,30 złotych. Pamiętajmy, że termin zapłaty podatku upływa z dniem 30 kwietnia.

Droższy abonament radiowo-telewizyjny

Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT miesięczna opłata abonamentowa za użytkowanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 24,50 zł, co oznacza wzrost o 1,80 zł w porównaniu do stawki dotychczas obowiązującej. Osoby, które uiszczają opłatę wyłącznie za odbiornik radiofoniczny, zapłacą mniej – 7,50 zł miesięcznie. Pamiętajmy, że decydując się na zapłatę abonamentu do 25 stycznia 2021 r. za cały rok z góry, możemy liczyć na 10-procentową zniżkę.

Pensja minimalna w górę

Od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie, które po zmianie wyniesie 2800 zł brutto miesięcznie, czyli o 200 zł więcej niż aktualnie obowiązujące. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na określonych umowach cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł brutto. Pamiętajmy, że podwyższenie płacy minimalnej pociągają za sobą zmiany także w innych opłatach. Przykładem jest choćby wzrost kary za brak ważnej polisy OC pojazdu. I tak, w przypadku przerwy OC samochodu osobowego powyżej 14 dni kara finansowa wzrośnie z 5200 zł do 5600 złotych.

Wyższe składki ZUS

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym jest wyczekiwaną informacją nie tylko przez pracowników, ale też przez przedsiębiorców. Ma to bowiem przełożenie na wysokość składek ZUS, które są ustalane na podstawie prognozowanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku (zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu – wyniesie 5259 zł).  Podstawę wyliczenia stanowi 60 proc. tej kwoty. I tak w 2021 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane do uiszczania składek ZUS w wysokości 1447,08 złotych (łącznie ze składką na ubezpieczenie chorobowe).

Zmiany w uldze dla młodych

Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzy się katalog rodzajów przychodów, jakie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z nową regulacją zerowym PIT-em zostaną objęte przychody uzyskiwane m.in. z tytułu umów o staż oraz umów o praktyki absolwenckie. Ww. przepis, nazywany ulgą dla młodych, dotyczy podatników, którzy uzyskali dochody w danym roku podatkowym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł i nie ukończyli 26. roku życia.

Likwidacja ulgi abolicyjnej

Od stycznia wprowadzony zostaje limit odliczenia tak zwanej ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Przepisy dotyczą osób, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, ale uzyskują dochody w innych krajach. Zmiany nie dotyczą natomiast osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce.

Według ustawodawcy obecne stosowanie ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce.

Przedsiębiorca zyska prawa konsumenta

Od nowego roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą podlegać ochronie konsumenckiej w zakresie czynności niezwiązanych z jego zawodową działalnością. Do tej pory byli w obrocie gospodarczym traktowani jak podmioty profesjonalne, w związku z czym nie mogli korzystać z uprawnień przysługujących konsumentom, np.  prawa zwrotu towaru w terminie 14 dni w przypadku zakupów na odległość. Jednak od 1 stycznia się to zmieni. Nowe przepisy przewidują, że w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność dokona zakupu związanego z działalnością, ale czynność ta nie będzie miała charakteru zawodowego, kupujący podlega ochronie analogicznej jak konsument. Ochrona ta dotyczy prawa rękojmi za wady towaru lub usługi, prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz w zakresie stosowania klauzul abuzywnych (postanowień niedozwolonych).

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry