Stabilizacja sprzedaży na rynku pożyczkowym w sierpniu

W sierpniu rynek pożyczek pozabankowych odnotował kilkuprocentowy wzrost sprzedaży w wartościach nominalnych w relacji miesiąc do miesiąca. Dodatnia dynamika wynika głównie w różnicy w dniach roboczych między sierpniem a lipcem – tych ostatnich było w sierpniu 22 wobec 21 dni w lipcu. Dane skorygowane o wspomnianą różnicę przedstawiają już nieznaczny spadek średniodziennej wartości udzielanych pożyczek. Liczba przyznanych przez branżę pożyczek w segmencie tradycyjnych pożyczek konsumenckich osiągnęła poziom 326 tys. sztuk wobec 315 tys. sztuk w lipcu (+3,6 proc.). Z kolei wartość udzielonego finansowania zwiększyła się do poziomu 1,079 mld zł wobec 1,039 mld zł w lipcu (+3,9 proc.). W porównaniu do zeszłego roku odnotowane wartości stanowią 3 proc. wzrost w ujęciu liczbowym i 6,6 proc. spadek w ujęciu wartościowym.

Liczba klientów aplikujących o pożyczkę wciąż rośnie

Liczba odpytań w sprawie klientów aplikujących o pożyczkę w wartościach nominalnych systematycznie zbliża się do poziomu 1 mln miesięcznie. W sierpniu rynek zanotował 975,2 tys. odpytań wobec 954,4 tys. w lipcu i 819,5 tys. w sierpniu 2022 roku, co przekłada się na dynamiki +3,2 proc. miesiąc do miesiąca oraz +19,0 proc. rok do roku. Liczba dni roboczych w sierpniu wyniosła 22, czyli o 1 dzień więcej niż w lipcu. Korygując dane o liczbę dni roboczych, widoczna jest stabilizacja liczby odpytań – dynamika danych skorygowanych wyniosła jedynie -1,9 proc. miesiąc do miesiąca. W porównaniu rok do roku w dalszym ciągu notowany jest wysoki, dwucyfrowy wzrost. Zakładając utrzymanie się obecnego poziomu odpytań w kolejnych miesiącach, dwucyfrowe wzrosty w skali roku powinny być widoczne jeszcze przez kilka miesięcy. Należy zaznaczyć, że mimo istotnych zmian utrudniających firmom pożyczkowym prowadzenie działalności, dane rynkowe sugerują utrzymywanie się znacznego popytu na pożyczki konsumenckie, które niekoniecznie przekładają się na sprzedaż.

Nominalny wzrost sprzedaży pożyczek w sierpniu

Wyższa liczba dni roboczych w sierpniu w oczywisty sposób wpływa też na dane o liczbie i wartości udzielonych pożyczek. Tych pierwszych w sierpniu udzielono 326 tys. sztuk, a więc o 3,6 proc. więcej niż w lipcu, kiedy rynek wyprodukował 315 tys. tradycyjnych pożyczek konsumenckich. W skali roku dynamika pozostała dodatnia i wyniosła +3,0 procent. W przypadku wartości udzielonych pożyczek, sierpień zamknął się kwotą 1,079 mld zł, tj. o 3,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 6,6 proc. mniej niż przed rokiem. Korygując oba wskaźniki o różnice w dniach roboczych, okazuje się, że sierpień był delikatnie słabszym miesiącem niż lipiec – odnotowano średniodzienne spadki kolejno w przypadku liczby udzielonych pożyczek o 1,1 proc. i w przypadku wartości o 0,8 procent.

Na pozytywne dynamiki rok do roku w przypadku wartości udzielanego przez branżę finansowania szanse pozostają niewielkie z uwagi na dobre rezultaty rynku w drugiej połowie zeszłego roku – obecnie wartość udzielanego finansowania jest ok. 15 proc. niższa wobec wspomnianych miesięcy.

Średnia wartość pożyczki w sierpniu wyniosła 3306 zł

W sierpniu średnia wartość pożyczki pozostała niemal niezmieniona względem lipca, rosnąc do poziomu 3 306 zł wobec 3 296 zł w lipcu, tj. o 0,3 procent. Dynamika rok do roku pozostaje ujemna, zamykając się w sierpniu na poziomie -9,3 procent. W kolejnych miesiącach roku będziemy obserwować jeszcze głębsze dynamiki spadku. To skutek tego, że pozostałe miesiące ubiegłego roku charakteryzowały się znacznym wzrostem średniej wartości pożyczki, z bardzo wysokimi odczytami w listopadzie oraz w grudniu. W tym roku rynek nie ma szans na powtórzenie wyników. Odnotowywane w ostatnich miesiącach poziomy średniej wartości pożyczki są najniższe od pierwszego roku pandemii Covid-19.

Dane prezentujące wyniki poszczególnych tygodni sierpnia względem średniotygodniowych odczytów poprzedniego miesiąca podobnie jak przed miesiącem pokazują stabilizację w większości tygodni miesiąca. Zauważalnie lepsze wartości rynek osiągnął w tygodniu rozpoczynającym się 7 sierpnia, co wynika z zauważalnego wzrostu średniej wartości pożyczki – wyższy odczyt średniej wartości pożyczki utrzymał się przez tydzień. Przez większość miesiąca osiągane wyniki były niemal dokładnie na poziomie średniotygodniowych odczytów z lipca.

Wskaźnik dot. średniej liczby odpytań ws. klientów aplikujących o finansowanie wobec średniej liczby unikatowych klientów wyniósł w ubiegłym miesiącu 3,50 zapytania na klienta, co oznacza wzrost względem poprzedniego miesiąca o 0,12 zapytania. W poprzednich miesiącach dane zachowywały się względnie stabilnie, utrzymując się na nieznacznie niższych poziomach od rekordowych odczytów z przełomu roku. W sierpniu rekordowe wartości zostały poprawione.

Liczba aktywnych firm

Liczba aktywnych podmiotów (tj. instytucji pożyczkowych, które w danym okresie udzieliły choć jednej pożyczki) wyniosła w sierpniu 37 firm, z czego 5 firm to podmioty działające w segmencie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later). Oznacza to, że mimo istotnie pogorszonych warunków prowadzenia działalności pożyczkowej, jedna z firm powróciła na rynek, co odczytujemy jako pozytywny sygnał. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż liczba tradycyjnych instytucji pożyczkowych jest znacznie niższa niż jeszcze kilka lat temu – przypomnijmy, że przed wybuchem pandemii na rynku operowało ponad 50 firm. W najbliższym czasie może dojść do kolejnych zmian w zakresie liczby podmiotów, gdyż od 1 stycznia 2024 r. sektor instytucji pożyczkowych wejdzie pod nadzór KNF. 

Podsumowanie

W ubiegłym miesiącu na rynku tradycyjnych pożyczek konsumenckich obserwowaliśmy stabilizację. Dane w relacji miesiąc do miesiąca pokazują wyniki niemal identyczne jak wyniki z lipca. W ujęciu wartościowym rynek nadal nie odbudował sprzedaży do poziomów z zeszłego roku i prawdopodobnie nie uda się tego dokonać w najbliższych miesiącach. Średnia wartość pożyczki w relacji do zeszłego roku również powinna notować ujemne dynamiki, gdyż ostatnie miesiące 2022 r. charakteryzowały się wysoką sprzedażą, którą trudno będzie osiągnąć w aktualnych warunkach. Warto mieć na uwadze, o czym piszemy od dłuższego czasu, że w ujęciu rok do roku wartość sprzedaży spada, mimo utrzymującego się wysokiego zainteresowania pożyczkami konsumenckimi, o czym świadczą dane o liczbie odpytań w sprawie klientów aplikujących o pożyczkę. Oznacza to, że firmy pożyczkowe stosują mocną selekcję klientów, którym udzielają finansowania.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry