Petycja przeciw likwidacji branży pożyczek pozabankowych

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 18 czerwca 2019 r. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie oraz następczej reasumpcji tej decyzji w dniu 25 czerwca, w wyniku której Rada Ministrów obniżyła limit kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego do 20% (10% + 10%) Prezesi Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych wystosowali petycję do Prezesa Rady Ministrów o dokonanie rewizji proponowanych rozwiązań. Zaproponowane obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych nie tylko nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, ale wręcz doprowadzi do osiągnięcia celu odwrotnego od zamierzonego – tj. obniżenia poziomu ochrony konsumentów poprzez wypchnięcie ich do szarej strefy. Poniżej pełna treść petycji, którą podpisać można TUTAJ.

Szanowny Panie Premierze!

Apelujemy do Pana o rewizję projektowanych przepisów legislacyjnych, skutkujących likwidacją sektora pożyczek pozabankowych oraz sektora pośrednictwa finansowego, które rocznie obsługują 3 miliony Polaków, zapewniając im dostęp do zróżnicowanych produktów finansowych.

Zaproponowane przez Rząd RP drastyczne obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, liczonego wg formuły 10% + 10% będzie rozwiązaniem wysoce szkodliwym dla całego rynku kredytu konsumenckiego, w tym zarówno kredytobiorców i kredytodawców, budżetu Państwa, a także pracowników i dostawców sektora, powodując skutki odwrotne od zamierzonych.

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 14 czerwca 2019 r., uwzględniający reasumpcję decyzji Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2019 r.) doprowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji, a w szczególności do:

1) wykluczenia z rynku finansowego dużej części z grupy 3 000 000 osób obecnie obsługiwanych przez branżę,

2) rozwoju szarej strefy pożyczek i podziemia lichwiarskiego, w które wejdą osoby wykluczone z legalnego rynku finansowego, zarówno bankowego, SKOK i instytucji pożyczkowych dziś zaciągające i spłacające swoje zobowiązania,

3) likwidacji legalnie działającego pozabankowego sektora kredytu konsumenckiego oraz sektora pośredników kredytowych kredytu konsumenckiego ze względu na nierentowność działalności, która obecnie wynosi jedynie 3,2%,

4) utraty miejsca pracy nawet przez ok. 40 tys. osób i tym samym wzrostu kosztów dla Państwa, związanych z utrzymaniem pracowników przez okres, w którym będą oni pozostawać bez pracy,

5) osłabienia konkurencji na rynku konsumenckich produktów finansowych, co negatywnie odbije się na oferowanych usługach,

6) spowolnienia rozwoju sektora fintech, który dziś dostarcza wielu innowacyjnych rozwiązań dla sektora w obszarze identyfikacji, weryfikacji, analizy i wzbogacania danych kredytowych, które zmierzają do zwiększenia dopasowania produktów do potrzeb konsumentów i w efekcie zwiększenia ich bezpieczeństwa,

7) drastycznego ograniczenia wpływów z podatków CIT, PIT i VAT, wnoszonych do budżetu Państwa przez sektor pożyczkowych – budżet straci około 2,2 mld zł rocznie,

8) destabilizacji systemu finansowego i możliwego krachu na rynku obligacji przedsiębiorstw pożyczkowych, a także strat sektora bankowego, współpracującego z sektorem instytucji pożyczkowych w finansowaniu ich działalności pożyczkowej.

Wbrew powszechnej opinii, którą – co stwierdzamy ze smutkiem – powielają też niektórzy ministrowie Pana rządu, pozabankowe organizacje pożyczkowe nie są lichwą. Instytucje pożyczkowe wpisane do rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego są legalnie działającymi podmiotami, które prowadzą swoją działalność zgodnie z polskim prawodawstwem i które podejmują szereg inicjatyw na rzecz samoregulacji branży.
Od lat angażujemy się z efektami w działania na rzecz odpowiedzialnej
sprzedaży, zarówno z poziomu pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całego sektora, zrzeszonego w organizacjach branżowych.

Naszym celem nie jest wyzyskiwanie ludzi w trudnej sytuacji życiowej – dostarczamy rozwiązania finansowe konsumentom, wśród których znaczna część to mieszkańcy terenów wiejskich i małych miejscowości, dla których już obecnie jest to bardzo często jedyne, legalne źródło finansowania ich potrzeb oraz tej grupie konsumentów, którzy z racji różnych ograniczeń nie są atrakcyjną grupą docelową dla sektora bankowego czy SKOK-ów. Konkurujemy też o klientów near prime na polu nowoczesnych technologii w finansach (fintech). Dzięki pracy sektora pożyczkowego i pośrednictwa finansowego osoby, które przez inne podmioty zostały skazane na wykluczenie finansowe, mogą korzystać z komplementarnej oferty usług finansowych i zaciągać zobowiązania na miarę swoich możliwości. Dokładamy wszelkich starań, aby nie były to zobowiązania ponad miarę –tworzymy zaawansowane modele ryzyka, odpytujemy komercyjne bazy informacji kredytowych w celu ustalenia zdolności kredytowej naszych klientów, w sposób transparentny komunikujemy wszystkie opłaty, tak aby konsument wiedział, jaki jest całkowity koszt pożyczki.

Tak jak w przypadku poprzednich nowelizacji ustawy, również teraz jesteśmy gotowi do merytorycznej dyskusji na temat takich zmian w prawie, które jeszcze lepiej będą chronić Polaków przed prawdziwie lichwiarskimi pożyczkami. Jednak, aby taka dyskusja miała sens, musimy istnieć, a przegłosowanie zmian w zaproponowanym kształcie doprowadzi do wykluczenia naszej branży z legalnego obrotu gospodarczego.

W imieniu pozabankowych organizacji finansowych, pośredników finansowych i ich interesariuszy,

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Roter – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Jarosław Ryba – Polski Związek Instytucji Pożyczkowych
Agnieszka Wachnicka – Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry