IX Kongres Prawa Bankowego

KPB organizowany wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Tegoroczna, dziewiąta edycja jest poświęcona trzem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych i aktualnych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego.

Pierwszy blok dotyczy najistotniejszych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania sektora bankowego zagadnień związanych z kredytami hipotecznymi złotówkowymi, w szczególności problematyką WIBOR-u i jego zmianą w kredytach hipotecznych od 2023 r. w związku z niedawną zapowiedzią Premiera M. Morawieckiego.

Został złożony pierwszy pozew o unieważnienie kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Na podstawie informacji prasowych dotyczących tego pozwu wnioskować można, że jego uzasadnienie prawne jest oparte na błędnych przesłankach wynikających z nieznajomości podstawowych zasad funkcjonowania wskaźnika WIBOR (w tym zasad jego ustalania, trybu akceptacji przez nadzór bankowy itp.). Prezentowany problem jest szczególnie istotny w obliczu rosnącej inflacji i podwyżek stóp procentowych jako czynnika wpływającego na sytuację kredytobiorców. W ramach bloku omówione zostaną między innymi zasady związane z funkcjonowanie wskaźnika WIBOR oraz wybrane aspekty prawno-procesowe dotyczące kredytów hipotecznych złotówkowych. W bloku tym zostanie poruszony również wątek wyzwań stojących przed sektorem bankowym związanych z wprowadzeniem dla kredytów hipotecznych nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u.

Drugi blok tematyczny będzie poświęcony wyzwaniom, z którymi mierzy się sektor bankowy na skutek kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. Jednym z nich jest zapewnienie dostępu do podstawowych usług płatniczych osobom uciekającym z terenów objętych działaniami wojennymi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom sektor bankowy wdrożył specjalną ofertę produktową, z uwzględnieniem wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. W bloku tym zostaną omówione aspekty praktyczne związane z inkluzją finansową uchodźców oraz problemy i wyzwania wynikające z identyfikacji i weryfikacji klienta na gruncie AML. Drugim niezwykle ważnym tematem wywołanym przez kryzys ukraiński, wywierającym wpływ na globalny obraz świata finansów, są sankcje wobec Rosji i Białorusi (m.in. wykluczenie wybranych banków z systemu SWIFT, sankcje indywidualne i gospodarcze, ograniczenia przepływów finansowych do UE). W tym obszarze zostaną omówione najważniejsze aspekty dotyczące nowych obowiązków dla banków i konsekwencji dla polskich przedsiębiorców związanych z sankcjami, jak również przewidziane dla przedsiębiorców działania pomocowe. Sektor bankowy samodzielnie oraz we współpracy z partnerami publicznymi podjął działania wspierające zarówno klientów indywidualnych jak i biznesowych. Banki nawiązały współpracę z BGK, Grupą EBI, ONZ, PAIH, KUKE, IFC Bank Światowy, EBOiR oraz UOKiK. Aktualnie z udziałem banków tworzone są programy pomocowe w oparciu o przyjęte 23 marca br. przez KE „Tymczasowe kryzysowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście agresji Rosji na Ukrainę”.

W ramach trzeciego bloku przedstawione zostaną najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące umów o kredyt konsumencki. Obecnie w Parlamencie toczą się prace legislacyjne nad największą od kilku lat nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim. W ramach tzw. ustawy antylichwiarskiej zaproponowano istotne obniżenie wysokości maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Z kolei na poziomie unijnym trwają zaawansowane prace nad zmianą dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD) zakładającą m.in. nowelizację przepisów o badaniu zdolności kredytowej oraz obowiązkach informacyjnych. Zmiany legislacyjne w zasadniczy sposób wpłyną na przyszłość rynku consumer finance, w szczególności na zasady działalności kredytodawców, ich ofertę produktową i w konsekwencji dostęp klientów do legalnych źródeł finansowania.
W tym bloku omówione zostaną najważniejsze wyzwania dla sektora bankowego związane z procedowanymi zmianami legislacyjnymi, a także najnowsze orzecznictwo TSUE poświęcone wykładni dyrektywy o kredycie konsumenckim oraz praktykom kancelarii odszkodowawczych skupujących roszczenia konsumenckie przeciwko bankom.

Link do strony kongresu https://konferencje.alebank.pl/konferencje/ix-kongres-prawa-bankowego/. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego jest partnerem tego wydarzenia.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry