FRRF członkiem Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych przy UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego kontynuuje prace Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), który został powołany przy udziale Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. Efektem prac Zespołu ma być opublikowanie w najbliższych miesiącach raportu prezentującego najważniejsze zidentyfikowane bariery dla rozwoju sektora fintech w Polsce wraz z propozycjami ich rozwiązania, a finalnie eliminacja tych barier i stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjno-nadzorczego. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

W dniu 25 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), podczas którego omówione zostały nowe propozycje zidentyfikowanych barier w rozwoju sektora fintech zgłoszonych przez uczestników rynku po spotkaniu w dniu 10 grudnia 2019 r. oraz plan pracy nad ich analizą i likwidacją.

Aktualnie zostało zgłoszonych łącznie 194 propozycji barier, którymi w dalszej kolejności zajmą się członkowie Zespołu, pracujący w podgrupach: systemowej, kapitałowej, bankowej, konsumenckiej i przetwarzania danych oraz tożsamości i AML. FRRF została przypisana do każdej z podgrup.

W pracach Zespołu bierze udział grono przedstawicieli 32 instytucji, w tym UKNF i innych instytucji publicznych m.in. Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Narodowego Banku Polskiego, a także organizacje branżowe i przedstawiciele rynku.

Więcej informacji nt. prac Zespołu znajduje się na stronie www.fintech.gov.pl

LOKALIZACJA

  • Ul. Piękna 15/16,
    00-549 Warszawa

  • +48 22 55 99 496

  • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry